Ωράριο για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΦΕΚ4900/07-11-2020)

Κάθε διδακτική ώρα μπορεί να έχει διάρκεια από 30 έως 40 λεπτά (κατά την κρίση του διδάσκοντα). Σε κάθε περίπτωση για την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας τηρείται το παραπάνω πρόγραμμα.